FOTOGALERIE

NOVINKY

2019

Vybrané stavby 2019.

2.2.2019

Provedena hydroizolace základů

Praha Podolí.

3.4.2019.

Hydroizolační práce na akci

Rekonstrukce izolace základů

Dobřichovice

___________________________

28.5.2014

 Hydroizolace základů Plzeňská-Praha.

Zahájeny práce na hydroizolaci základů

na Plzeňské ulici v Praze 5.

V rámci těchto hydroizolačních prací,

bude provedena příprava na hydroizola-

ci základové konstrukce výtahové

šachty,

taktéž započaty práce na statickém

zajištění opěrné zdi./systém-HELIFIX/

 

20.4.2014

Zahájeny práce na izolaci základů

v Dolních Měcholupech.

Na snímku vidíme reprofilovanou izolovanou plochu

 

Na obrázku je vidět reprofilace základů

speciální hmotou

29.9.2013

Zahájena hydro-

izolace základů proti vodě a

zemní vlhkosti v Motole.


Problém zatékání do bytů

nefunkční hlavní hydroizolací zde

byl ostraněn montáží nové

svislé hydroizolace.

22.8.2013

Byla dokončena realizace

hydroizolace základů v Kunrati-

cích.

V rámci těchto prací byla prove-

deno přibetonování základů.

 

Pribetonování základů a hydroizolace

 

 

 

 

 

 

27.7.2013

Napojení vodorovné

hydroizolace na svislou

Takto si některé firmy

,,napojení" představují

Napojení svislé hydroizolace na vodorovnou

Izolace proti vlhkosti-vodě.

Leden-zahájeny hydroizolace

základů na Zbraslavi a Dolních

Chabrech.

Na snímku vidíme montáž

odtokového koryta.

Hydroizolace základů betonáž

 

Při betonování je použita

protimrazová přísada

 

Hydroizolace základů-protimrazová přísada

 

Druhá rozpracovaná hydro-

izolace v novinkách na

www.zatepleni-fasad-praha.cz

 


   Hydroizolace základů Praha izolace domu.

  

 

 

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU ,KDE MŮŽETE VIDĚT NAŠE VIDEA O HYDROIZOLACÍCH ZÁKLADŮ DOMŮ  ZDE                                                         

 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Faresta izolace-špičkové technologie pro hydroizolace a izolace.

 

   FARESTA IZOLACE s.r.o. má pro Vás řešení Vašich problémů s nežádoucím pronikáním

   vody do spodní stavby Vašeho domu.

   Hydroizolace základů již postavených domů je naší stěžejní profesní aktivitou .

   V aplikacích těchto technologií je naše firma na samém vrcholu,co se týče poznatků

   v této problematice.

        HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ DOMŮ

O HYDROIZOLACI

Nejdůležitějším smyslem hydroizolace základů domu je zabezpečit suché prostředí obytných, ale i technických místností domu

p2080630-qprIzolace zdiva proti vlhkosti se s tímto problémem

stává nutností.

Na tomto místě bychom se chtěli s vámi podělit o naše zkušenosti s

izolací základů domů proti vlhkosti.

Specializujeme se na starší domy. Hydroizolace základů domu se

rozděluje na invazivní a neinvazivní.

 

Invazivní:

opatření proti vlhkosti spočívají vždy v nějakém zásahu do

konstrukce domu.

 

Neinvazivní (naše specializace):

Před technickou rozvahou, kterou přikládáme ke každé smlouvě se vždy seznámíme s daným domem, se

stávající izolací základů, s možností působení spodní vody a dalšími faktory které jsou pro realizaci díla

nezbytné.p3090704-qpr

 

Nejčastěji je nutno použít k provádění hydroizoláčních prací

plnohodnotné hydroizolační prvky ve smyslu ČSN P73 0600. Vyplývá to z charakteru prováděných hydroizolačních prací. Soustřeďujeme se na již postavené domy,které mají nefunkční hydroizolační souvrství nebo tuto hydroizolaci nemají vůbec.

Tyto přímé metody izolace základů, primárně zajistí, že voda se k

základům domu, tak jako dříve, vůbec nedostane a sanace zdiva tak probíhá úspěšně.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Svislá hydroizolace

Základní a v podstatě nenahraditelné hydroizolační opatření je aplikace těchto hydroizolačních prvků- svislé

hydroizolace.Tato je buď formou asfaltových modifikovaných pásů,hydroizolace ve formě stěrky,která máp2100652-qpr

výhodu velké flexibility a foliové hydroizolační vrstvy, která se

spojuje proudem horkého vzduchu a následného přitlačení.

 

Drenáže

Drenáž používáme tam, kde je předpoklad akumulace vody. Tato

musí být svedena do dešťové kanalizace,nebo do dostatečně velké

vsakové jámy. Vzhledem k hydroizolačnímu záměru není vhodné,

aby nahromaděná voda vytvářela na novou hydroizolaci

hydrostatický tlak.

 

Toto jsou základní hydroizolační prvky,které v kontextu celého hydroizolačního opatření splňují požadavky investora.

 

Nopové fólie (k ochraně hydroizolačních prvků)

K ochraně těchto svislých, ale někdy i vodorovných hydroizolačních prvků používáme nopové folie a geotextilie.

Na tomto místě bychom chtěli zdůraznit, že jákákoliv nopová folie není hydroizolační prvek ve smyslu ČSN P 73p3090715-qpr

0600. Nopová folie ani nemůže provzdušňovat spodní stavbu,byť by

byla sebelépe namontovaná,protože nemá od základové spáry

přívod vzduchu. Vytváří separační vrstvu, která je velmi důležitá a

cenově výhodná,k ochraně hlavních hydroizolačních prvků a spolu s

geotextilií příslušné gramáže zajistí mechanickou ochranu

hlavní hydroizolace a zajistí snížení hydrostatického tlaku na novou

hydroizolaci.

 

K ochraně hlavní hydroizolační konstrukce používáme poze kvalitní

nopové folie od českého výrobce Lithoplast. Tato folie po zásypu a

hutnění nedegraduje a uchovává si tvar, který je pro správnou funkci rozhodující, po celou dobu životnosti.

 

Co dokáže zajistit montáž nopové folie:p3090706-qpr

- slouží k ochraně svislé hydroizolace

- je pojistnou izolací proti radonu

- má vysokou životnost

- zvyšuje tepelnou izolaci

- je odolná proti prorůstání kořenů

- chemicky odolná proti některým rozpouštědlům

 

Vzduchově-izolační opatření

Další vzduchově-izolační opatření v komlexu hydroizolace základů

domu jsou systémy provětrávacích kanálků a jíných pomocných

provětrávacích systémů, které také přispívají k zdárné sanaci zdiva zasaženého vlhkostí.

 

Geotextilie

Další z komponentů, které jsou pro izolaci základů nezbytné, je geotextilie. Používá se pro obalení drénu tak,

aby do drénu nemohla pronikat a zanášet drén hlína. Jedná se o komponentu, bez které si těžko dnes můžeme

představit drenáže, filtrace, ochranu hlavní izolace apod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Co je nutné pro zdárné provedení izolace základů proti vlhkosti udělat:

- výkopové práce do dostatečné hloubky,zpravidla n?kolik desítek centimetrů pod stávající vodorovnou

základovou hydroizolaci

- provedení plnohodnotné svislé hydroizolace

- montáž nopové folie

- montáž geotextilie

- zhotovení drénu o dostatečné výšce

- ve spodní části vedena drenážní roura obalená geotextilií.

- celý drén je obalen geotextilií.

- zhutněný zásyp

- teréní úpravy - dokončovací práce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Příklad provedení hydroizolace základů.

Předpoklad je,že vlhkost proniká do základů proto,že svislá hydroizolace je nefunkční-je degradovaná.Spára

vodorovné izolace je cca 2,5m pod úrovní terénu. Voda, předpoklad je,že pouze srážková, proto proniká

porušenou svislou hydroizolací do základové konstrukce a dále vzlíná do vyšších podlaží.

 

Z těchto zjištění,podle našich zkušeností, je třeba navrhnout taková hydroizolační opatření, která by spodní

stavbu pokud možno zcela ochránila před působením srážkové vody a zemní vlhkosti. Taková hydroizolační

ochrana je dosažitelná pouze vytvořením takové hydroizolační konstrukce, která by tímto požadavkům

vyhovovala.Je nezpochybnitelný fakt,že na tento druh stavebních prací je vytvořena norma, kde je jasně

stanoveno co je hydroizolace/ČSN P 73 0600/.

 

Návrh hydroizolace:

1. Odkop v celém rozsahu spodní stavby,což bude cca 2,5m hloubka a 1m šířka vše ve spádu

od domu,20cm pod stávající vodorovnou hydroizolací.

2. Odstranit stávající hydroizolaci,případně i přizdívku.

3. Obnaženou vodorovnou hydroizolaci penetrovat a ošetřit vhodnou stěrkovou hydroizolací.

4. Dno výkopu vybetonovat do klínu,přičemž vrstva betonu u základů bude překrývat napojení vodorovné

spáry hydroizolace.

5. Vyspravit základovou konstrukci jádrovou omítkou.

6. Základovou konstrukci penetrovat i s betonovým klínem a aplikovat svislou hydroizolační konstrukci ve

smyslu ČSN P 73 0600,to znamená plnohodnotný hydroizolační prvek.

7. Dále je nutné vytvořenou hydroizolační konstrukci chránít před mechanickým poškozením.To je zaručeno

použitím geotextilie a nopové folie.

8. Geotextilie musí mít minimální gramáž 300g/m2,vhodnější je ale 500g/m2.

9. Montáž nopové folie.

10. Takto vytvořená ochrana dokáže eliminovat hydrostatické namáhání nové hydroizolační konstrukce.

11. Vytvoření drenážního systému pokud je možnost ho svést buď do dešťové kanalizace nebo do dostatečně

velké vsakové jámy.

12. V případě montáže drenážního systému tento bude sestávat z štěrku frakce 16-32,celý obalen geotextilií o

minimální gramáži 300g/m2.

13. V spodní části drénu vedena drenážní roura o průměru 100mm,obalená geotextilií o gramáži 300g/m2 ve

spádu.

14. Drenážní roura ukončena v dešťové kanalizaci nebo v vsakové jámě o dostatečné kapacitě.

15. Celý drenážní systém musí mít, po celou dobu životnosti, možnost být čištěn, proto musí být na začátku

drenáže montována kontrolní jímka a pokud možno i na rozích.

16. Zásypání vykopanou zeminou při současném hutnění ,,žábou,, ne vibrační deskou.Tato je k tomuto druhu

práce nevhodná.

 

 

Závěr:

Takto vytvořená hydroizolace spodní stavby je funkční.Každá část prací má své místo.Vynechání nebo použití jiných technologií než je nezbytné může investorovi přinést dodatečné náklady

 

 

 

Tuto hydroizolaci spodní stavby navrhl Jiří Jindra.

Zateplení a hydroizolace základů Praha

www.hydroizolace-zakladu-izolace-domu.cz

Hydroizolace základů provádí FARESTA IZOLACE s.r.o.

 

 

 

Hydroizolace základu, izolace domu | Handy Helper - elektrikář Praha 10 | Rekonstrukce panelových domů Elektro pohotovost PrahaElektrikář Praha - Elektro pohotovost