FOTOGALERIE

NOVINKY

2019

Vybrané stavby 2019.

2.2.2019

Provedena hydroizolace základů

Praha Podolí.

3.4.2019.

Hydroizolační práce na akci

Rekonstrukce izolace základů

Dobřichovice

___________________________

28.5.2014

 Hydroizolace základů Plzeňská-Praha.

Zahájeny práce na hydroizolaci základů

na Plzeňské ulici v Praze 5.

V rámci těchto hydroizolačních prací,

bude provedena příprava na hydroizola-

ci základové konstrukce výtahové

šachty,

taktéž započaty práce na statickém

zajištění opěrné zdi./systém-HELIFIX/

 

20.4.2014

Zahájeny práce na izolaci základů

v Dolních Měcholupech.

Na snímku vidíme reprofilovanou izolovanou plochu

 

Na obrázku je vidět reprofilace základů

speciální hmotou

29.9.2013

Zahájena hydro-

izolace základů proti vodě a

zemní vlhkosti v Motole.


Problém zatékání do bytů

nefunkční hlavní hydroizolací zde

byl ostraněn montáží nové

svislé hydroizolace.

22.8.2013

Byla dokončena realizace

hydroizolace základů v Kunrati-

cích.

V rámci těchto prací byla prove-

deno přibetonování základů.

 

Pribetonování základů a hydroizolace

 

 

 

 

 

 

27.7.2013

Napojení vodorovné

hydroizolace na svislou

Takto si některé firmy

,,napojení" představují

Napojení svislé hydroizolace na vodorovnou

Izolace proti vlhkosti-vodě.

Leden-zahájeny hydroizolace

základů na Zbraslavi a Dolních

Chabrech.

Na snímku vidíme montáž

odtokového koryta.

Hydroizolace základů betonáž

 

Při betonování je použita

protimrazová přísada

 

Hydroizolace základů-protimrazová přísada

 

Druhá rozpracovaná hydro-

izolace v novinkách na

www.zatepleni-fasad-praha.cz

 


 Hydroizolace základů Praha izolace domu.

 

 

 

Na úvodní stránku  ZDE KLIKNOUT-HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ

 

Faresta izolace-špičkové technologie pro hydroizolace a izolace základů domů.
FARESTA IZOLACE s.r.o. má pro Vás řešení Vašich problémů s nežádoucím pronikáním vody do spodní stavby Vašeho domu.
Hydroizolace základů již postavených domů je naší stěžejní profesní aktivitou .
V aplikacích těchto technologií je naše firma na samém vrcholu,co se týče poznatků v této problematice.

 IZOLACE ZÁKLADŮ.

O IZOLACI ZÁKLADŮ

Izolace základů zahrnuje hydroizolaci základů a základové desky-proti vlhkosti, spodní vodě,  dešťovým srážkám, izolaci proti radonu,tepelné izolace,izolace proti pronikání ropných produktŮ. Naše rodinná firma  provádí izolační práce týkajicí se izolací proti vlhkosti starších domŮ a izolacím tepelným.

 

Naše firma-FARESTA IZOLACE s.r.o. 

Pro naše zákazníky nabízí komfortní řešení hydroizolací základů již postavených domů.

Podle našich zkušeností nejsou výjimky,kdy zatéká do objektů, které jsou staré 6-10 let.

Naše řešení Vašich problémů spojených s buď technicky dosloužilou hydroizolací základů Vašeho domu,

nebo s nekvalitně provedenou hydroizolací umíme zajistit progresívními postupy,které ještě před

několika lety nešly technicky provést, vzhledem k významným změnám na poli výzkumu

vhodných materiálů pro tento účel.

Ke generálním opravám hydroizolací základů používáme pouze nejkvalitnější materiály,

které jsou na trhu,přesněji,celé kompaktibilní systémy.

K pracím na hydroizolacích základů a na pracích souvisejících-navazujících s těmito

hydroizolačními systémy lze úspěšně použít pouze materiály,které jsou k tomuto

specifickému druhu prací určeny.

 

V neposlední řadě je velmi důležitou součástí provedení dobře fungující izolace stavby obecně, tepelná izolace

soklu. Tepelná izolace soklu je dnes už neodmyslitelná součást komplexního řešení tepelně izolačních

prací, týkajících se izolace základů nových domů. Naše rodinná firma provádí tepelné izolace soklu v

technologické součinnosti s požadavky na tu nejvyšší kvalitu. Technické předpisy a nové poznatky, z kterých

normy čerpají a podle nich vznikají, určují pravila, která vymezují použití druhu materiálů a dále technologie

provedení dané konstrukce.

 

Je několik důležitých aspektů,které není možno při tepelné izolaci soklu zanedbat.

 

1. Nezámrzná hloubka.

Tato část prací na tepelné izolaci soklu je spolu s určením síly izolantu nejdůležitější součástí díla. Podílí se na

eliminaci tepelného mostu v oblasti podlahy.

 

2. Určení síly izolantu.

Je důležitý z hlediska tepelné prostupnosti, znamená to,že pokud použiji izolant větší síly, je méně tepelně

vodivý.

 

3. Výběr izolantu.

Výběr izolantu pro izolaci základů a izolaci soklu je zůžen mezi perimetrem a extrudovaným polystyrenem.

Perimetr a extrudovaný polystyren/XPS/ má podobné vlastnosti, co se týče nasákavosti a tepelné

vodivosti.Nikoli však co se týče zpracovatelnosti a pevnosti. Perimetr je podobně dobře zpracovatelný jako

expandovaný polystyren/EPS/. XPS je naopak poměrně špatně zpracovatelný, je ale velmi pevný. Je na

určení investora, který druh izolantu vybere.

 

4. Výběr výrobce.

Podle našich zkušeností není lhostejné od kterého výrobce vybereme systém.

Je dobré kupovat materiály od spolehlivých výrobců,tady je záruka tradice a tudíž i spolehlivosti.

 

5. Povrchová úprava soklu.

Povrchovou úpravu soklu doporučují výrobci vesměs mozaikovou. Na tuto úpravu soklu, která je systémová

dáváme samozřejmě záruku.

 

6. Jiné povrchové úpravy soklu.

Mezi tyto úpravy patří různé obklady. Buď ze štípaného kamene/porfir,andezit/ nebo cihličky v mnoha druzích

a odstínech. Tyto obklady jsou ale poměrné váhově náročné, proto je třeba dát velký pozor

na dodržení síly tmelu základní vrstvy a k vystužení je nutné použít perlinku o větší gramáži/cca 280g na

1m2/.Taktéž kotvení je jiné než u mozaikové úpravy.

 Takto zhotovená tepelná izolace soklu + povrchová úprava má vysokou životnost.

 

Hydoizolace základů-PŘÍKLADY TECHNICKÝCH ZPRÁV (po obhlídce)

Realizační zprávy o hydroizolacích základů,které provádíme/zde uvedené/ v žádném případě nejsou návodem k provádění hydroizolací. Tyto zprávy jsou pouze informativního charakteru a jsou z nich vyňaty technologické postupy/vzhledem k jejich velké složitosti/, nezbytné k zdárnému provedení předmětného díla.Tyto zprávy jsou námi považovány za unikátní a nezcizitelné. Jakékoliv přenášení/zcizení/ tohoto obsahu/tato stránka,tento web/ bude posuzováno jako zásah/útok/ na naše autorská práva podle platných zákonů.

 

 
HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ ÚVALY.

Stávající stav izolace základů.


1. Objekt je starý asi 8 let a je zhruba z poloviny podsklepen, cca 2m pod terénem
2. Do spodní stavby masivně zatéká při prudkých deštích.
3. Zatékání je patrné v celém rozsahu stavby,to znamená i na příčkách.
4. Při trvajících deštích dochází dokonce k výronům vody z plochy podlah.
5. Nutno zdůraznit,že vsakovací možnosti podloží je zde velmi omezené /břidlice-jíl/.


Historie oprav-sanací izolace základů domu.


1. Zatékat do spodní stavby začalo prakticky ihned po jejím dokončení./cca 2 roky možná méně/
2. Realizační firma pravděpodobně montovala vodorovnou hydro-izolaci a vytáhla ji nad terén.
3. Taktéž montovala drenážní systém který nemá kontrolní jímky na rozích a je sveden do vsakovac jímk ,která je umístěna na pozemku.
4. Dešťová voda je svedena do přečerpávací jímky,která je dostatečně hluboká,ale nemá dostatečný výkon odčerpávání.
5. Před cca 7 lety provedla firma sanaci problémů zatékání do stavby takto:
1. Otlučení všech omítek v suterénu,aplikace tlakové-předpokládám injektáže a vnitřní hydroizolaci.
2. Po celých 7 let byl stav uspokojivý.
3. Po tomto období se náhle zhoršil stav-zvláště po letošních povodních.
4. Pravděpodobně byla porušena clona vytvořená injektáží.

Závěr:


Je patrné,že se zde kumulovalo více problémů najednou:
1.Hlavní hydro-izolace základů spodní stavby je nefunkční.
2.Pokud byl drenážní systém sveden do vsakové jámy s přepadem,je zde předpoklad,že po jeho naplnění dochází k zpětné migraci vody,která následně zaplavuje celou SS.
3.Pokud byla dešťová voda svedena do vsakové jámy a drenáž do jímky,je to fatální řešení,protože přepad nemůže vyřešit odvodnění,není umístěn v cca 2,5m pod úroveň
vodorovné hydro-izolace suterénu nehledě k obrovskému množství vody ze střechy.
4.Nemyslím si,že je porušená vodorovná hydro-izolační konstrukce suterénu.
5.Vede mě k tomu to,že aplikovaná chemická injektáž-její výsledky byly dočasně uspokojivé./voda neprováděla výrony v ploše a za 7 let fungování tohoto systému byly také velké deště./


Základní řešeni opravy hydroizolace základů považuji a navrhuji takto:


1.Odkop v celém rozsahu stavby,to znamená i tam kde není umístěn sklep.
2.Provést revizi stávajícího hydro-izolačního systému-víme že hlavní hydro-izolace nefunguje,musíme zjistit,proč nefunguje drenáž a zda dokonce není nejakým způsobem
spojen drenážní systém se systémem odvodnění střechy přes gajgry/a to nejen primárně ale i sekundárně-možnost v některém bodě infiltrace vody ze střechy do drenážního systému.
3.Provést montáž nové hydroizolační vrstvy.
4.Zrušit vsakovou jámu,která podle mne kumuluje vodu,která se v ní nevsakuje a následně zaplavuje základy drenážní cestou.
5.Veškerou vodu svést do stávající jímky-musíme ale provést výpočet její kapacity a zvláště jejího odčerpávání.

Tuto zprávu hydroizolace základů pro investora stavby vypracoval Jiří Jindra.

 
Zpráva-hydroizolace základové konstrukce Praha 4.
 

Po návštěvě je konstatováno,že přízemí zmíněného domu je zasaženo vlhkostí,která se projevuje výkvěty a plísní. Tento stav je zapříčiněn pronikající vodou a vlhkostí od základové spáry do vyšších pater.

Navrhuji proto dvě roviny hydroizolační ochrany objektu. Jednak montáž hlavní hydroizolace na přibetonovaný základ domu a také montáž drenáže,která bude svedena do dešťovékanalizace. Taktéž bude montován k základu betonový klín v šíři cca 70cm,který zabezpečí odvod srážkové vody mimo bezprostřední blízkost základů. Přibetonování základu je navrženo proto,že neexistuje jistota co a do jaké míry by bylo způsobeno pouhým zakrytím základů nopovou folií a položením separační vrstvy tvořené štěrkem. Dle mého názoru by v příštích letech-ne ihned,došlo zvláště v nedeštivých měsících k překotnémuvysychání základů a oddrolování spár.Na druhou stranu je pravda,že uzavřením základů jednak betonáží a jednak hlavní hydroizolací,se zpozdí vysychání zasažených stěn. Je ale žádoucí,aby tyto změny neprobíhaly velmi rychle,protože zavlhání spodní stavby a nadzemního podlaží probíhalo celá desetiletí.

Pouhá reprofilace základů a následná montáž hlavní hydroizolační vrstvy možná není pro velkou členitost základové konstrukce a přibetonování bylo zvoleno také proto,aby bylo dosaženo lepší stability základové konstrukce.

Ochrana nové hlavní hydroizolace byla zvolena geotextilií a nopovou folií.

Tuto realizační zprávu hydroizolace základů vypracoval Jiří Jindra

 

Technická zpráva hydroizolace základů Praha 4/bytový dům/
 

1.Po návštěvě je konstatováno,že do spodní stavby zatéká.

2.Projevuje se to především vlhkostí a při nastoupání spodní vody-zatopením suterénu.

3.Zatékání je způsobeno nefunkčním napojením zpětného spoje hlavní hydroizolace a

nefunkční hydroizolací prostupu pro vodu a plyn.

4.Navrhuji proto odkop v celém rozsahu stavby/22,5mb/ ,provést novou hlavní hydroizolaci.

5.Dále navrhuji provést hydroizolaci prostupů vody a plynu.

6.Bude provedena reprofilace základové konstrukce.

7.Hydroizolační systém povede nahoru pod dlaždice a jak je zmíněno výše dolu až na

základový pas.

8.Nová hydroizolace bude chráněna geotextilií min gramáže 300g/m2 a nopovou folií.

9.Bude zpětně položena zámková dlažba.

 

Hydroizolace základů Mníšek pod Brdy.

Dobrý den/Odpověď na dotaz/
Drenáže samozřejmě montujeme.A tyto navrhujeme v kvalitě,kterou požaduje ČSN.
Drenáž je nutno navrhnout tam,kde je předpoklad kumulace vody.
A to u Vás není.
Při navrhování hydroizolací základů vždy zohledňujeme stav v době dostavby objektu.,protože naši předci věděli co dělají,kdyby původně montována drenáž byla,tak bychom ji navrhli určitě také.
Já jsem hydroizolaci základů Vašeho domu navrhl tak, aby pokud možno reflektovala původní prvky.
To znamená že jsem navrhl utěsnění spodní stavby s odklonem srážkové vody.
Přibetonování základů jseme nenavrhil,protože si myslíme že jsou postaveny z cihel a jesou tudíž relativně rovné a nosné..
Do systému jsem zakomponoval reprofilaci svislých ploch,kvůli montáži hlavního hydroizolačního souvrství.
Drenáže jsou důležitou komponentou k odvodnění staveb,pokud je to nutné,ve Vašem případě by ale HSS citelně zdražily.
A montovat drenáž jako jediné hydroizolační opatření je klišé různých part a hazard s Vašimi penězi-takto samostatně by kýžený efekt nepřinesly.
Shrnutí je tedy takto:Je potřeba provést utěsnění stavby jak je to jen možné,a jak jsem ho navrhl v technické zprávě.

 


 

Izolace staveb provádí Faresta izolace s.r.o.